Merkezin faaliyet alanı:

  • Merkezin amaçları doğrultusunda sivil toplumun, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve hayırseverlik anlayışının niteliğini daha iyi anlayarak geliştirecek disiplinler arası bir çalışma ortamı sunmak, yeni eğitim programları geliştirmek, araştırma çalışmalarını yürütmek ve sivil toplum ile hayırsever liderler arasında bir ortaklık ilişkisi kurmak.
  • Türkiye’deki vakıfların tarihi gelişimini, mali durumunu, faaliyetlerini, ekonomiye ve topluma yaptığı katkıları, yönetim yapılarını, yönetimin ihtiyaçlarını ve yasal çerçevesini incelemek.
  • Konu alanı ile ilgili olarak kongre, sempozyum, panel, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmek, bu tür etkinliklere katılmak ve bu tür etkinlikleri desteklemek.
  • İlgili alanda bilimsel yayın yapmak, araştırma ve çalışmaların sonuçlarını kitap, dergi, süreli yayın, broşür ve benzeri biçimlerde yayınlayarak bilim dünyasına duyurmak.
  • Konusu ile ilgili olarak her tür belge, fotoğraf, film ve benzeri malzemeyi toplayarak basılı ve görsel arşiv, kütüphane oluşturmak.
  • Var olan vakıfların gelişimine katkıda bulunmak.
  • Özel sektör, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarının hayırseverlik ve ilgili alanlarda yürüttükleri çalışmalara yönelik stratejik kalkınma planlarına ve uygulamalarına rehberlik edecek araştırma çalışmaları sürdürmek ve uygulamalı eğitim programları ile gelecek kuşakları eğitmek.
  • 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için ilgili kamu kurumları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, gerçek kişiler ve özel sektörle işbirliği yapmak.